جلسات روز؛ انسان در قلمرو هستی باتاکید بر نقش معاد در سرنوشت انسان